Lidé ve farnosti

Na této stránce najdete seznam lidí, kteří zastávají klíčové oficiální pozice (honorované i vykonávané dobrovolně) ve farnosti Vršovice. V naší farnosti, která čítá cca 600 členů včetně dětí, dále působí cca 100 dobrovolníků, kteří se podílejí na nejrůznějších aktivitách a činnostech a slouží tím jak farnímu společenství, tak veřejnosti.

Farář (placená funkce)

P. Artur Matuszek

Pastorační referent (placená funkce)

Martin Peroutka

Jáhnové (neplacená funkce)

Jan Rückl

Organizační tým

Lidé, kteří pravidelně pomáhají zajišťovat chod farnosti a které jinde na těchto stránkách nenajdete

 • Redakční tým farního časopisu Svatováclavská vinice: Martin Peroutka, Anna Tesařová, Simona Kocourková, Jana Šachlová, Slávek Heřman
 • Kostelník u sv. Václava (dobrovolná funkce): Stanislav Erben
 • Kostelnice u sv. Mikuláše (dobrovolná funkce): Alena Králová
 • Finanční záležitosti: Ivona Nováková
 • Vedoucí úklidu kostela sv. Václava (dobrovolná funkce): Vít Náměstek
 • Grantoví a projektoví konzultanti (dobrovolná funkce): Alžběta Matochová, Olga Škochová Bláhová, Jan Jirsa
 • Stavební technik (zaměstnanec Arcibiskupství pražského): Helena Plachá
 • Sbormistr: Libor Dřevikovský

Ředitelka farní charity

Hana Kučerová Rechnerová

Pastorační rada

Výňatek ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské:

Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při je­jich re­alizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vy­tváření pastoračního programu. PR tvoří farář; ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem nebo farářem (kněží, jáhnové), příp. laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost (pastorační asistent); 2–6 členů zvolených farním společenstvím; 2–6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených). Předsedou pastorační rady je vždy farář. PR se ustavuje na dobu 5 let.

Pastorační rada

 • Předseda: P. Artur Matuszek
 • Místopředseda: Miloslav Müller, Vladimír Jeništa
 • Zapisovatel: Ludmila Hobzová

Členové:

Zvolení:

 • Vladimír Jeništa
 • Ondřej Rechner
 • Míla Müller ml.
 • Šimon Biskup
 • Pavel Zezulka
 • Ludmila Borská

Jmenovaní knězem:

 • Ivana Lukášová
 • Hanka Svobodová
 • Ivan Menoušek
 • Vít Náměstek

Statutární:

 • Jan Rückl (jáhnen)
 • Martin Peroutka (pastorační referent)
 • Hanka Rechnerová (ředitelka Farní charity)

Mandát současné pastorační rady trvá do 22. 5. 2018.

Ekonomická rada

Výňatek ze Stanov ekonomických rad farností Arcidiecéze pražské:

Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě církevního majetku farnosti, pokud těmito úkoly nebude biskupem pověřen někdo jiný; péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb místní farnosti a plnění všech úkolů spoje­ných s účastí na správě majetku církve. ERF tvoří farář; jeden člen pastorační rady (PR), kterého zvolí ze svých členů, 2–4 členové jmenovaní farářem podle jeho osobního uvážení, kteří mají zkuše­nosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní. Předsedou ERF je vždy farář. Mandát členů trvá 3 roky s možností opakování funkce ne víc než 2x, jinak jen s dovole­ním ordináře. Členy ERF nemohou být výkonný ekonom nebo účetní farnosti, příbuzní faráře, ani členové jeho domácnosti.

Předseda: P. Artur Matuszek

Místopředsedkyně a zapisovatelka: Jiřina Haaszová

Členové

 • Martin Bílý
 • Michael Plachý
 • Helena Plachá
 • Pavel Hobza

Stálí hosté:

 • Ivona Nováková
 • Martin Prtouzka