Svátost manželství

Již v hebrejské Bibli (tzv. Starém zákoně) je vztah Boha k lidem přirovnáván ke vztahu muže a ženy (srov. např. Iz 54,5; Jer 31,32). Obdobně v křesťanství je manželství chápáno jako obraz vztahu Ježíše Krista k církvi. On za ni „dal sebe sama“ (srov. např. 1 Tim 2,6). Uzavřít manželství křesťanským způsobem znamená odevzdat sebe samého partnerovi, jak to vyjadřuje i slib, jehož vyřčením manželství vzniká.

Manželství (a kněžství) patří mezi tzv. svátosti společenství, protože pomáhá vytvářet a upevňovat vztahy mezi mužem a ženou (a v církvi).

Základní – nikoli však jedinou – podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi.

Příprava na manželství

Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech.

Snoubencům, kteří se jen velmi zřídka účastní bohoslužeb, vřele doporučujeme přípravy konané Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského. Nejbližší volný termín naleznete zde.

Příprava konaná naší farností je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí žít v trvalém spojení s farností a jsou tak do problematiky manželství uváděni v kruhu svých blízkých.

Zájemce prosíme, aby se s dostatečným předstihem (nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem svatby)  přihlásili u faráře.

Nezbytná administrativa

1. Setkání s knězem

Ze všeho nejdříve je třeba navštívit farnost, kde chcete být oddáni a vše předběžně dohodnout s knězem.

2. Doklady z úřadu

Nejdříve 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku OÚ Městské části Praha 10 (u zastávky Koh-i-noor).

Kontakt: Sňatková matrika: Renáta Nováková
kancelář C 114
tel.: 267 093 648
e-mail: RenataN@praha10.cz

S sebou je třeba mít

  •  doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas)
  •  rodný list

Na místě vyplníte Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání OSVĚDČENÍ, matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví.

Obdržíte jeden kus OSVĚDČENÍ a předvyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ.

Dokumenty donesete zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

3. Doklady vyžadované církví

  • Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky),

Toto potvrzení získáte ve farnosti vašeho křtu, doporučujeme o něj žádat s dostatečným předstihem, nemělo by však být starší než 3 měsíce.

  • Další doklady vzhledem ke specifické situaci snoubenců

(např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených, propuštění z farnosti u snoubenců s trvalým bydlištěm mimo farnost v níž chtějí být oddáni, dispens od překážky smíšeného manželství, nebo různosti náboženství u snoubenců různého vyznání, s těmito dokumenty Vám poradí farář, nebo pastorační asistent).

Obdržíte jej ve farnosti a spolu s farářem (nebo pastoračním asistentem) vyplníte (zde odkaz jen pro orientaci).

Pro vyslovení platného manželského souhlasu, který zakládá manželství je třeba být si vědomi podstatných vlastností manželství, k čemuž, mimo jiné, příprava slouží.

Výčet všech formulářů před svatbou:

Těsně před obřadem:

Pověřená osoba (farář, nebo pastorační asistent) odebere snoubencům občanské průkazy, aby po vašem manželském slibu označil změnu údajů odstřižením pravého horního rohu. U svědků pouze opíše rodná čísla a bydliště do Protokolu o uzavření manželství a průkazy jim vrátí.

(POZOR! Ustřižený průkaz je sice spolu s kartičkou o změnu údajů platným dokumentem, při svatebních cestách do zahraničí však často nebývá uznáván)

Po obřadu:

Po obřadu je třeba doručit orazítkovaný a podepsaný Protokol o uzavření manželství na Svatební matriku OÚ (zařídí pastorační asistent, v případě jeho nepřítomnosti jej mohou odnést i sami manželé).

Asi týden poté je možno si zde vyzvednout Oddací list.

 Odkazy  na další materiály k přípravě na manželství:

Text k manželskému slibu od Jozefa Nagye