Biblické hodiny

KDY:
každé druhé a čtvrté úterý v měsíci se koná biblická hodina od 16,45 do 17,45 hod. na faře,  v místnosti č. 1.
KONTAKT:Jozef Nagy (jozef.nagy@email.cz)

Materiály pro postní dobu:
00 Evangelium podle Jana

Biblické hodiny pro matky na rodičovské dovolené

Zájemkyně ať se obrátí na Jozefa Nagye: jozef.nagy@email.cz

Kdo nezná Písmo, nezná Krista

Tento proslulý výrok sv. Jeronýma, jednoho z nejslavnějších učenců a církevních Otců západní křesťanské církve, mi vytane na mysli téměř při každé přípravě na biblickou hodinu. Poznávat, jak Písmo mluví o Kristu a jak Kristus mluví k nám v Písmu, je vskutku nádherné dobrodružství. Čím více člověk proniká do vlastního textu bible, tím větší hloubky se mu odhalují. Nezbývá, než volat se sv. Pavlem:

„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ (Ř 11,33-36)

Nebo, chceme-li, připomenout si ono veliké zaslíbení, které uvádí sv. Pavel v listě Korintským:

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 K 2,9)

A toto zaslíbení se začíná naplňovat již zde v našem pozemském životě.

Sáhněme ještě potřetí do Pavlových listů. Sbírka Pavlových listů v Novém zákoně je zahájena jeho nejrozsáhlejším a teologicky nejhlubším listem – listem Římanům. Závěr vstupního pozdravu v tomto listu můžeme číst takto:

„Všem vám ve Vršovicích, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (srov. Ř 1,7)

Opravdu jsme Bohem milováni a jím povoláni ke svatosti. Nikoli ke svatosti založené na našem výkonu, na našem pachtění, abychom se Bohu zalíbili a zasloužili si jeho lásku. Svatý Jan nás ujišťuje:

„V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1 J 4,10)

Nebo

„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1 J 4,19)

U sv. Pavla je na toto téma nepřeberné množství textů. Přečteme si alespoň jeden z listu Efesanům, tedy obci, kterou sám založil a v níž strávil nejméně tři roky svého života:

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2,8-10)

Ta slova platí i pro nás. I my jsme dostali ten nesmírný dar – nabídku ničím nepodmíněné Boží lásky. Je na nás uvěřit v tuto lásku, která se tak zřetelně ukázala v Ježíšově díle naší spásy, v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Uvěřit a přijmout tuto jeho nabídku jako nabídku naší spásy.

Obzvlášť požehnaným způsobem čtení Písma je jeho společné čtení ve společenství, v němž „každý slouží druhým tím darem milosti, který přijal“ (srov. 1 Pt 4,10). O to se snažíme při našich setkáních nad biblí – při biblických hodinách.

jozef.nagy@email.cz

 

Biblické texty – komentáře k probíraným textům

Biblické hodiny